O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” zarejestrowane w marcu 2021 roku, jest owocem wspólnej inicjatywy mieszkańców i pasjonatów Bieszczadów, doświadczonych profesjonalistów z różnych dziedzin, takich jak turystyka, samorządność czy doradztwo finansowe. Nasza organizacja skupia osoby, które nie tylko kochają te malownicze tereny, lecz także posiadają bogate doświadczenie w dziedzinach istotnych dla rozwoju regionu.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” jest działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej. Zajmujemy się rozwojem turystyki i sportu. Wspieramy inicjatywy edukacyjne, proekologiczne oraz promujące zdrowy styl życia. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną. Udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe. Organizujemy wydarzenia i imprezy tematyczne.

Kultura

organizyjemy wydarzenia kulturalne z udziałem i przy udziale społeczności lokalnych (np.: Święta Dwernika, Dnia Sanu, Dnia Dziecka, stworzenie rocznego cyklicznego harmonogramu wydarzeń kulturalnych, itd.);

Reintegracja

działamy na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie nowych miejsc pracy, organizacja warsztatów rękodzielniczych, organizacja szkoleń);

Seniorzy

działamy na rzecz osób w wieku emerytalnym (organizacja stałych punktów sprzedaży rękodzieła oraz innych produktów o charakterze regionalnym, współpraca z innymi stowarzyszeniami i kołami zrzeszającymi społeczność lokalną, sklep internetowy);

Rozwój

wspomagamy rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (prowadzenia działań zarobkowych wspomagających funkcjonowanie stowarzyszenia a także wspierających działania gminy);

Społeczność

silne działania na rzecz lokalnych rodzin (stworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci i rodzin);

Turystyka

wspomagamy zrównoważony rozwój turystyki i krajoznawstwa poprzez mi.in. wytyczanie, urządzenie i oznakowanie ścieżek spacerowych, przyrodniczo-dydaktycznych, końskich i rowerowych, propagowanie proekologicznego stylu życia, organizacja dnia sprzątania Ziemi, itd.);

Promocja

prowadzenie licznych działań na rzecz promocji regionu Bieszczadzkiego zwłaszcza tych wchodzących w skład Gminy Lutowiska