Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2020r. Powstało z inicjatywy miłośników i pasjonatów Bieszczadów i jednocześnie profesjonalistów działających od ponad dekady w branżach turystycznych, samorządowych czy doradztwa finansowego.  Planujemy pozyskiwać liczne środki z funduszów europejskich oraz projektów unijnych. Staramy się również o darowizny od  miłośników regionu oraz członków naszego stowarzyszenia.

Nasza misja

Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” powstało w celu podejmowania działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem regionu bieszczadów. W tym rozwoju turystyki na obszarze Bieszczadów Wysokich

Nasze cele

  • organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem i przy udziale społeczności lokalnych (np.: Święta Dwernika, Dnia Sanu, Dnia Dziecka, stworzenie rocznego cyklicznego harmonogramu wydarzeń kulturalnych, itd.);
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie nowych miejsc pracy, organizacja warsztatów rękodzielniczych, organizacja szkoleń);
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (organizacja stałych punktów sprzedaży rękodzieła oraz innych produktów o charakterze regionalnym, współpraca z innymi stowarzyszeniami i kołami zrzeszającymi społeczność lokalną, sklep internetowy);
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (prowadzenia działań zarobkowych wspomagających funkcjonowanie stowarzyszenia a także wspierających działania gminy);
  • działalności wspomagającej zrównoważony rozwój turystyki i krajoznawstwa poprzez mi.in. wytyczanie, urządzenie i oznakowanie ścieżek spacerowych, przyrodniczo-dydaktycznych, końskich i rowerowych, propagowanie proekologicznego stylu życia, organizacja dnia sprzątania Ziemi, itd.);
  • współpraca z władzami gminy;
  • silne działania na rzecz lokalnych rodzin (stworzenie ogólnodostępnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci i rodzin);
  • prowadzenie licznych działań na rzecz promocji regionu Bieszczadzkiego zwłaszcza tych wchodzących w skład Gminy Lutowiska.