§1 Cel i Zakres Regulaminu

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

1.2 Celem darowizn jest wspieranie działań statutowych Stowarzyszenia oraz realizacja projektów i inicjatyw związanych z rozwojem obszaru Bieszczad.

1.3 Regulamin określa również zasady informowania darczyńców oraz przeznaczania środków otrzymanych w formie darowizn.

§2 Sposoby Dokonywania Darowizn

2.1 Darowizny mogą być dokonywane poprzez: a) Przelew na konto bankowe Stowarzyszenia, b) Przekazanie środków gotówkowych w siedzibie Stowarzyszenia, c) Inne formy określone przez Stowarzyszenie i akceptowane przez obie strony.

2.2 Informacje dotyczące numeru konta bankowego Stowarzyszenia są udostępniane na oficjalnej stronie internetowej oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

2.3 Darowizny są przyjmowane w polskiej walucie, chyba że strony ustalą inaczej.

§3 Potwierdzenie Otrzymania Darowizny

3.1 Stowarzyszenie zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania darowizny darczyńcy.

3.2 Potwierdzenie może być przesyłane drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą, zgodnie z preferencjami darczyńcy.

§4 Przeznaczenie Darowizn

4.1 Stowarzyszenie zobowiązuje się do przeznaczania darowizn zgodnie z deklaracją darczyńcy oraz z celami statutowymi Stowarzyszenia.

4.2 Darczyńca może wskazać cel szczególny dla swojej darowizny, pod warunkiem, że jest zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§5 Informacje i Rozliczenia

5.1 Stowarzyszenie zobowiązuje się do informowania darczyńców o sposobie wykorzystania otrzymanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2 Stowarzyszenie prowadzi ewidencję darowizn oraz jest zobowiązane do udostępniania darczyńcom informacji o rozliczeniach finansowych Stowarzyszenia.

§6 Postanowienia Końcowe

6.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

6.2 Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd Stowarzyszenia, a darczyńcy zostaną o nich poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

6.3 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6.4 Niniejszy regulamin został uchwalony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” i jest dostępny do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz na jego oficjalnej stronie internetowej.